Ordensregler og kart for Roppestad
Ordensregler og kart for Roppestad

ORDENSREGLER FOR ROPPESTAD
Roppestad er et statlig sikra friluftslivsområde og kan benyttes av publikum etter følgende retningslinjer:

Enhver som benytter stedet, må følge de anvisninger som gis ved oppslag eller direkte av tilsynsvakt. Det er
et krav at enhver overholder alminnelig orden, renslighet og sømmelig opptreden. Berusede personer kan
vises bort fra området.

Det må vises hensyn overfor den delen av eiendommen som er oppdyrket, slik at vekster og avling ikke
tråkkes ned eller skades på annen måte.

Foreninger og andre sammenslutninger som ønsker å bruke friområdet til møter, stevner o.l., må på forhånd
innhente tillatelse fra Larvik kommune.

Alle som benytter Roppestad, plikter å rydde opp etter seg. Avfall legges i container når den er utplassert,
ellers tas avfall med når man forlater stedet.

Friområdet tillates brukt til overnatting med telt. Campingvogner/bobiler plasseres etter nærmere anvisning.
Det må med grunnlag i brannforskriften overholdes minst 4 meter sikkerhetsavstand mellom hver boenhet.
Overnatting kan bare skje inntil 2 døgn om gangen på deler av området, og bare så langt kapasiteten
tillater. For leirer/stevner kan Larvik kommune i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra tidsbegrensningen. På
området på søndre spiss, som er sperret med kjettingbom, tillates kun telt. Kjøretøy/campingvogn/bobil
tillates ikke på dette området uten skriftlig tillatelse fra Larvik kommune. Bommen skal være låst.

Bruk av radio/stereoanlegg og lignende må ikke skje på en slik måte at omgivelsene generes.

Åpen ild/bålbrenning utenfor godkjente ildsted tillates ikke (Brannforskriften). Ved spesielle anledninger kan
det i samråd med brannsjef gis tillatelse til dette, men bare på anvist, betryggende sted. «Båltønner» er
strengt forbudt, slike skal ikke stå rundt på eiendommen.

Det er tillatt å bade i Farrisvannet ut fra friområdet, men forurensning må unngås. Badebøyer i vannet må
ikke berøres av de badende.

Parkering av biler tillates bare på anvist sted (se skilting). Kjøring med bil/motorsykkel på området må skje
hensynsfullt og etter veiene. Kjøring med bil/motorsykkel andre steder: kun etter tilsynets anvisning.

Toalettene er til for alle, folk må få lov til å gå på do i fred. Derfor skal det være minimum 10 meter fri sone
rundt hele toalettbygget. Det skal ikke tømmes Porta-Potti el.l. i toalettene, overtramp resulterer i
bortvisning / politianmeldelse.

På vanlige virkedager bør det herske ro klokken 23:00. På lørdager og andre dager med spesielle
arrangementer klokken 00:00.

I perioden 1. mai til 15. september er det en tilsynsvakt på Roppestad, som skal føre tilsyn med at
ordensreglene overholdes. Tilsynsvakten tilsettes av Larvik kommune og har rett og plikt til å vise bort
enhver som overtrer ordensreglene eller som ikke retter seg etter tilsynsvaktens anvisninger. Hvis gjester
ikke retter seg etter tilsynets tilsnakk, kan det tas fotografiske bevis av de regelbrudd som oppstår, samt
innhentes opplysninger om de innblandede parter. Dette bringes videre til Larvik kommune som forvalter
eiendommen. Hvis tilsynsvakt mener situasjonen blir for vanskelig å ordne opp i, har de Larvik kommunes
fullmakt til å tilkalle politi.

nb_NONorwegian
Kontakt oss
Share via
Copy link
Powered by Social Snap