ORDENSREGLER FOR ROPPESTAD

Vedtatt av Hovedutvalget for kultur i Larvik Kommune den 20.06.89 og avløser samtlige tidligere ordensregler.

Eiendommen Roppestad er lagt ut til friområde og kan benyttes av publikum etter følgende retningslinjer:

 1. Enhver som benytter plassen, må følge de anvisninger som gis ved oppslag eller direkte av tilsynsmann/kvinne. Det er et krav at enhver overholder alminnelig orden, renslighet og sømmelig opptreden. Berusede personer kan vises bort fra området.
 1. Det må vises hensyn overfor den del av eiendommen som er oppdyrket, slik at vekster og avling ikke tråkkes ned eller skades på en annen måte
 1. Foreninger og andre sammenslutninger som ønsker å bruke friområdet til møter, stevner o.l., må på forhånd innhente tillatelse fra kulturkontoret. Bolighuset kan også leies ut på bestilling og etter fastsatt pris.
 1. Alle som benytter stedet, plikter å rydde opp etter seg. Avfall legges i oppsatte søppelstativer/ – dunker.
 1. Friområdet tillates benyttet til overnatting med telt. Plassering av campingvogner / bobiler etter nærmere anvisning. Overnatting kan bare skje med inntil 2 døgn om gangen på deler av området, og bare så langt kapasiteten tillater det. For leirer/stevner og lignende kan det i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra tidsbegrensningen. Slik dispensasjon kan bare gis av kulturetaten.
 1. Bruk av reiseradio / stereoanlegg og lignende må ikke skje på en slik måte at omgivelsene sjeneres. 
 1. Åpen ild / bålbrenning utenfor godkjente ildsted tillates ikke. Ved spesielle anledninger kan det i samråd med brannsjef gis tillatelse til dette men bare på anvist betryggende sted.
 1. Det er tillatt å bade i Farrisvannet ut fra friområdet, men forurensing må unngås. Badebøyer i vannet må ikke berøres av de badende.
 1. Parkering av biler tillates bare på anvist sted. (Se skilting!) Kjøring med bil / motorsykkel på området må skje hensynsfullt og etter veiene. Kjøring med bil eller motorsykkel andre steder, kun etter tilsynets anvisning.
 1. På vanlige virkedager bør det herske ro klokken 23:00. På lørdager og andre dager med spesielle arrangementer klokken 00:00.
 1. Tilsynspersonen for Roppestad-eiendommen skal føre tilsyn med at disse reglene overholdes. Tilsynspersonen tilsettes av kulturetaten og har rett og plikt til å vise bort fra området enhver som overtrer ordensreglene eller som ikke retter seg etter dennes anvisninger.
 • Fotnoter:
 • Det skal ikke tømmes Porta-Potti o.l. i toalettene, overtramp resulterer i bortvisning / politianmeldelse
 • 4 meters sikkerhetsavstand mellom hver boenhet (brannforskriften)
 • ”Båltønner” tilhørende LMCK er strengt forbudt, de skal ikke stå rundt på eiendommen. Bruk av dem resulterer i bortvisning/politianmeldelse. 
 • Toalettene er til for alle, de må få lov til å gå på do i fred. Derfor vil vi ha minimum 10 meter fri sone rundt hele toalettbygget.
 • Det er VVNF som har tilsyn og vedlikehold på Roppestad.

Kommunaldirektør for kultur

Larvik Kommune

Kommunalteknikk

______________________________

Definisjoner:

Regel 5   

Med friområdet siktes det også til ”fotball-banen” på søndre spiss som er sperret med kjetttingbom. Her tillates det kun telt. Enhver registreringspliktig påhengsvogn eller motorvogn tillates ikke på dette området uten skriftlig tillatelse fra Larvik Kommune (LK). Bommen skal være låst. 

Regel 7

Åpen ild utenom godkjente ildsted tillates ikke (Brannforskriften) Det må også med grunnlag i Brannforskriften overholdes 4 meter sikkerhetsavstand mellom hver boenhet.

Regel 11

VVNF (Vestviken Naturistforening) som har tilholdssted på den nordre del av eiendommen har hatt tilsyn og det daglig vedlikehold siden 2001. VVNF bemanner tilsynet uke for uke fra 1. mai til og med 15. september. De skal være uniformert med bevis fra LK og gul vest merket ”Tilsyn”. Tilsynet har rett og plikt til å føre tilsyn med at alle ordensregler og fotnoter følges. Viss gjester ikke innretter seg etter tilsynets tilsnakk, kan det tas fotografiske bevis av de regelbrudd som oppstår, samt innhete opplysninger om de innblandede parter. Dette viderbringes til LK som eier og forvalter  eiendommen. Viss tilsynspersonell mener situasjonen blir for vanskelig å ordne opp i, har de Larvik Kommunes fullmakt til å tilkalle politi.

Larvik Kommune

Kommunalteknikk

______________________________

nb_NONorwegian
Kontakt oss
Del via
Copy link
Powered by Social Snap