Ordensregler og kart for Roppestad
Ordensregler og kart for Roppestad

Rules of conduct at Roppestad
Roppestad is a state-secured outdoor recreation area and can be used by the public according to the following guidelines:

Anyone using the site must follow the instructions given on notices or directly by the supervisor. It is
a requirement that everyone observes general order, cleanliness and decent behaviour. Intoxicated persons may
expelled from the area.

Consideration must be given to the part of the property that has been cultivated, so that plants and crops do not
stepped on or otherwise damaged.

Associations and other gatherings that wish to use the recreational area for meetings, conventions etc. must in advance
obtain permission from Larvik municipality.

Everyone who uses Roppestad is obliged to clean up after themselves. Waste is placed in a container when it is deployed,
otherwise waste is taken with you when you leave the site.

Friområdet tillates brukt til overnatting med telt. Campingvogner/bobiler plasseres etter nærmere anvisning.
Det må med grunnlag i brannforskriften overholdes minst 4 meter sikkerhetsavstand mellom hver boenhet.
Overnatting kan bare skje inntil 2 døgn om gangen på deler av området, og bare så langt kapasiteten
tillater. For leirer/stevner kan Larvik kommune i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra tidsbegrensningen. På
området på søndre spiss, som er sperret med kjettingbom, tillates kun telt. Kjøretøy/campingvogn/bobil
tillates ikke på dette området uten skriftlig tillatelse fra Larvik kommune. Bommen skal være låst.

Bruk av radio/stereoanlegg og lignende må ikke skje på en slik måte at omgivelsene generes.

Åpen ild/bålbrenning utenfor godkjente ildsted tillates ikke (Brannforskriften). Ved spesielle anledninger kan
det i samråd med brannsjef gis tillatelse til dette, men bare på anvist, betryggende sted. «Båltønner» er
strengt forbudt, slike skal ikke stå rundt på eiendommen.

Det er tillatt å bade i Farrisvannet ut fra friområdet, men forurensning må unngås. Badebøyer i vannet må
ikke berøres av de badende.

Parkering av biler tillates bare på anvist sted (se skilting). Kjøring med bil/motorsykkel på området må skje
hensynsfullt og etter veiene. Kjøring med bil/motorsykkel andre steder: kun etter tilsynets anvisning.

Toalettene er til for alle, folk må få lov til å gå på do i fred. Derfor skal det være minimum 10 meter fri sone
rundt hele toalettbygget. Det skal ikke tømmes Porta-Potti el.l. i toalettene, overtramp resulterer i
bortvisning / politianmeldelse.

På vanlige virkedager bør det herske ro klokken 23:00. På lørdager og andre dager med spesielle
arrangementer klokken 00:00.

I perioden 1. mai til 15. september er det en tilsynsvakt på Roppestad, som skal føre tilsyn med at
ordensreglene overholdes. Tilsynsvakten tilsettes av Larvik kommune og har rett og plikt til å vise bort
enhver som overtrer ordensreglene eller som ikke retter seg etter tilsynsvaktens anvisninger. Hvis gjester
ikke retter seg etter tilsynets tilsnakk, kan det tas fotografiske bevis av de regelbrudd som oppstår, samt
innhentes opplysninger om de innblandede parter. Dette bringes videre til Larvik kommune som forvalter
eiendommen. Hvis tilsynsvakt mener situasjonen blir for vanskelig å ordne opp i, har de Larvik kommunes
fullmakt til å tilkalle politi.

en_GBEnglish
Contact us